OVÉRA Nieuws

 

 

Nieuws 2017

 

Geslaagde oliebollenactie.

Tijdens het Almens feest zijn onze leden weer actief geweest met oliebollen bakken en verkopen. Op vrijdagmorgen waren de bakkers al vroeg uit de veren; om 08.00 uur ging het eerste beslag in de hete olie. Toen ze stopten, om 12.30 uur, hadden ze 1684 oliebollen gebakken!!!!  Dankzij de hulp van Henk Klaassen konden we weer heerlijke bollen maken.

Vrijdagmiddag, zaterdag en zondag hebben veel leden in de kraam gestaan en ongeveer 1600 stuks verkocht. De overgebleven bollen zitten in de diepvries en worden in de loop van de zomer gegeten. Uiteindelijk konden we de penningmeester verblijden met €  420,=.Maar ook de leden van de yoga groepen kunnen blij zijn. De voorlopige afspraak om yoga kussentjes aan te schaffen, kunnen we omzetten in de echte afspraak.

Dank aan alle leden die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

Op de foto’s onze oliebollenkraam en enkele verkopers.

 

 

 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering 2017

Opening en welkom.

Om 20.25uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Hij merkt op dat we een fijne vereniging zijn en dat het ledental nog steeds stijgt. Het jaar 2016 was weer een gezelligsportjaar.

De voorzitter bedankt alle leden die in december hebben geholpen met het schoonmaken van het dak van de sportzaal. In het voorjaar van 2017 hebben veel leden geholpen bij graven voor een nieuwe grondkabel en bij het plaatsen van de zonnepanelen. Ook hiervoor dank.

 

Notulen en Jaarverslagen

De notulen en de jaarverslagen van de afdelingen Gymnastiek/Dans, Tafeltennis, Volleybal en de Technische commissie worden goedgekeurd, met dank aan de samenstellers.

Het jaarverslag van het hoofbestuur wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Jaarrekening 2016

De jaarrekening is opgesteld door de oud penningmeester Ben Barink. De nieuwe penningmeester EdwinMemelink geeft een duidelijke toelichting op de exploitatierekening;deze wordt afgesloten met een positief saldo.

De voorzitter bedankt Edwin en Ben voor het vele werk.

 

Verslag kascommissie

De kascommissie heeft de boekhouding bekeken en in orde bevonden; zijgaat akkoord met de jaarrekening. Een compliment voor de oud-penningmeester en de huidige penningmeester.

De kascommissie stelt de vergadering voor, om de penningmeester en het bestuur, decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het boekjaar 2016. De vergadering gaat unaniem akkoord.

 

Begroting 2017 en vaststellen contributie 2018

Edwin geeft een toelichting op de begroting 2017;hij kan een sluitende begroting presenteren.

Het bestuur stelt voor om de contributie per 01-01-2018 te verhogen. De vergadering gaat akkoord met de begroting.

De contributie wordt per 1 januari 2018:

          Seniorleden                  : € 32,50 per kwartaal

          Juniorleden                   : € 24,00 per kwartaal

          Verenigingsleden         : € 18,50 per jaar

 

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Edwin Memelink en Jan Brinkman.De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming.

De vergadering gaat ook akkoord met de benoeming van Edwin in de functie van penningmeester.

Tussentijds aangetreden zijnJop van derWee; afgevaardigde van de afdeling volleybal en Linda Touw, afgevaardigde van de afdeling tafeltennis,in de plaats van Ab Harkink. De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van beide.

Tiny Koetsier neemt op deze jaarvergadering afscheid van het afdelingsbestuur gymnastiek/dans. Freddy bedankt Tiny, voor het velewerk voor de afdeling. Als dank wordt Tiny een diner bon aangeboden.

Behalve als afdelingsbestuurslid, heeft Tiny nog heel veel meer gedaan voor de vereniging.De voorzitter noemt o.a.: de kleuters gymnastiekles geven, de sportzaal schoonhouden, leden aanmelden en begeleiden bij een avondvierdaagse, jureren bij turnwedstrijden, benoemen van turntrainers en invallen als een trainer ziek was. Tiny was ook 25 jaar afgevaardigde van de afdeling gymnastiek/dans in het hoofdbestuur.

Voor al deze activiteiten heeft het hoofbestuur van OVÉRA gemeend om, op deze Algemene Ledenvergadering, Tiny voor te dragen als Erelid van de vereniging.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming. Ze krijgt bloemen, een oorkonde en een aandenken in de vorm van een klokje.

 

 

WVTTK

De voorzitter bedankt een aantal vrijwilligers voor hun inzet en laat dit vergezeld gaan van een bloemetje: Linda Hekkelmanvoor het bijhouden van de ledenadministratie,Gerard de Greef voor de kantine inkoop en de kantine verzorging en Harmke van de Straat voor het wassen van het keukenlinnen.

De twee VCP-ers, Wilma Klein en Jef Beerends ontvangen als dank een bos bloemen.

Jubilea:

Ab Harkink is 50 jaar lid. Hij krijgt de felicitaties, een award, een oorkonde en bloemen.

Ineke Kolkman en Martin Lourtens zijn beide 40 jaar lid; voor beide defelicitaties, eenpennenseten bloemen.

 

Rondvraag

In de rondvraag aandacht voor:

Oliebollen bakkenop het Almens feest. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op de intekenlijst.

De Rabobank-actie "Hart voor de Achterhoek". OVÉRA heeft zich aangemeld met een voorstel om de nieuwe verblijfsruimtein te richten. Alle leden worden opgeroepen om zoveel mogelijk stemmente winnen voor dit voorstel.

Het boekje “HiER in Almen” waarin OVÉRA ook een pagina vult.

Dank aan Wendy Ruiterkamp en Floris van de Wetering voor de organisatie van de avondvierdaagse.

 

Sluiting

De voorzitter sluit om 21.41 uur de vergadering, na iedereen te hebben bedankt voor de komst en voor de inbreng in de vergadering. Hij biedt iedereen nog een consumptie aan en wenstiedereen wel thuis.

 

Op de foto krijgt Tiny Koetsier de felicitaties en de oorkonde overhandigt, die behoren bij haar Erelidmaatschap.

 

 

 

 

Algemene Leden Vergadering 2017

 

Deze wordt gehouden op donderdag 20 april a.s. in de kantine van de sportzaal.

Aanvang 20.15 uur.

Op de agenda staan de gebruikelijke zaken, zoals: jaarverslagen, financieel verslag en begroting, enz.

Het bestuur hoopt weer op een goede opkomst.

 

 

Nieuws 2016

 

Geslaagde spinning-demo voor de jeugd.

 

Op zondag 13 november hebben we, samen met de Jeugdraad Almen en de Julianaschool Almen een middag georganiseerd om de jeugd van Almen, tussen 10 en 16 jaar, kennis te laten maken met spinning.

Spinning is fietsen in een sportzaal op speciale spinning-bikes. Een instructeurs geeft aanwijzingen hoe zwaar of licht je kunt trappen; een bijpassende muziek geeft het traptempo aan.

 

Ongeveer 20 meisjes en jongens hebben deze middag bezocht. De sportzaal was in twee helften verdeeld: aan de ene kant werd hockey gespeeld onder leiding van de jeugdraad en in de andere helft van de zaal konden de deelnemers fietsen op de spinning-bikes. De instructeurs Wilco en Kristiaan draaiden de muziek en gaven aanwijzingen om lekker te fietsen.

Tussendoor was er voor iedereen een drankje.

 

Na afloop konden de deelnemers een evaluatieformulier invullen. Uit de antwoorden bleek dat het een geslaagde middag is geweest. Van de 20 deelnemers hebben 9 meisjes en jongens aangegeven, dat ze wel verder willen met de spinningessen.

 

Daarom hebben we in december 2016 en januari 2017 een vervolgserie spinninglessen gepland en wel op:    

zondag 11 en 18 december 2016 (gratis lessen)

zondag 8 en 15 januari 2017 (€ 2,= per les).

De spinning les is alle dagen van 13.00 – 13.50 uur.

 

Als blijkt dat de groep groot genoeg blijft (minimaal 10 deelnemers), gaan we daarna verder op elke zondagmiddag.

De kosten zijn: € 23,= per kwartaal.

 

 

 

 

Een verslag van de Algemene Leden Vergadering, gehouden op dinsdag 26 april 2016

 

 

In zijn openingswoord heet de voorzitter, Freddy van de Straat, allen hartelijk welkom. Hij merkt op dat we een fijne vereniging zijn;mede hierdoor blijft het aantal leden op peil.

 

De notulen van de vorige jaarvergadering en de jaarverslagen van de afdelingen worden onveranderd goedgekeurd, evenals de verslagen van de commissie techniek en het hoofdbestuur.

 

De penningmeester, Ben Barink, geeft vervolgens uitleg over de jaarrekening 2015. De exploitatierekening kon afgesloten worden met een batig saldo.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en stelt de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid in 2015.

Daarna wordt de begroting 2016 besproken. Er kan een sluitende begroting gepresenteerd worden.

 

Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen, mede door het wegvallen van de gemeentelijke subsidies in 2017.De contributie wordt per 1 januari 2017:

         Seniorleden             : € 31,50 per kwartaal

         Juniorleden             : € 23,00 per kwartaal

         Verenigingsleden      : € 18,00 per jaar

Freddy bedankt Ben voor het vele werk om de jaarrekening en de  begroting samen te stellen.

 

Bestuursverkiezing

·         Aftredend en herkiesbaar: Ab Harkink en Freddy van de Straat. Beiden hebben aangegeven door te willen gaan. De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming.

·         Tussentijds aftredend: Ben Barink.

Freddy bedankt Ben, met lovende woorden voor zijn inzet; 24 jaar penningmeester!! Hij laat dit vergezeld gaan met een diner bon en een bos bloemen.

Voor deze bijzondere prestatie stelt het bestuur aan de ledenvergadering voor, om Ben te benoemen tot Lid van verdienste. Alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord. Daarna reikt de voorzitter de oorkonde van “Lid van verdienste van OVÉRA” uit aan Ben.

De functie van voorzitter is nog vacant. Vergadering gaat ermee akkoord, dat Freddy van de Straat deze functie blijft vervullen.

 

Jubilea:

·       60 jaar lid:

o   Dries Rothman. Hij is lid vanaf de oprichting en speelt nog steeds wekelijks zijn wedstrijden. Hij krijgt behalve de felicitaties, een award, een oorkonde en     bloemenuitgereikt.

o   Dick Roorda. Hij is de laatste jaren niet meer actief achter de tafel, maar zijn belangstelling blijft. Ook hij krijgt de award, de oorkonde en de bloemen.

·       40 jaar lid:

o   Ben Barink: hij krijgt de felicitaties, een pennen set en bloemen uitgereikt.

o   Herman Westendorp: ook hij krijgt de felicitaties, de pennen set en bloemen.

·            25 jaar lid:

o   Anja Harkink: de felicitaties, een briefopener en bloemen horen hierbij.

o   Sander de Greef: voor hem ook de felicitaties, een briefopener en bloemen.

 

De voorzitter bedankt een aantal vrijwilligers voor hun inzet; hij laat dit vergezeld gaan met een bos bloemen:

·         Linda Hekkelman: voor het bijhouden van de ledenadministratie,

·         Gerard de Greef: voor de kantine inkoop en de kantine verzorging,

·         Harmke van de Straat: voor het wassen van hand- en theedoeken.

·         De VCP-ers Wilma Klein en Jef Beerends.

 

In de rondvraag geeft de secretaris informatie over de feestelijke zaterdag ter ere van het 60 jarig jubileum, op 4 juni a.s.

 

In zijn slotwoord bedankt de voorzitter, alle leden en vrijwilligers voor hun inzet, met een consumptie. Voor een ieder die naar huis gaat: wel thuis en welterusten.

 

 

 

NB. Op de foto, de twee leden die 60 jaar lid zijn van OVÉRA.